חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968, הוא אחד החוקים החשובים ביותר לאזרחי המדינה, אשר יחד עם חוקי התכנון והבנייה יכול להשפיע רבות על אורח ואיכות החיים של התושבים, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים בכל רשות מקומית.

משרד הפנים עושה הרבה מאמצים לשיפור השירות ולקשר מקצועי עם שלושה קהלי יעד: הגורמים המקצועיים ברשויות המקומיות, בעלי העסקים והציבור הרחב.

תחום רישוי עסקים הוא תחום רחב וחיוני הנוגע בתחומים רבים בחיי היום – יום: איכות הסביבה, תנאי תברואה נאותים, בטיחות, ביטחון, מניעת סכנות להדבקות ממחלות של בעלי חיים, מניעת דלקות ועוד.

משרד הפנים השקיע, בשיתוף עם משרדי ממשלה הנוגעים בדבר, מאמצים רבים לקידום תהליכי רישוי העסקים, בין השאר באמצעות תהליך של רפורמה שעומדת להיכנס בקרוב לתוקף בכל הקשור לתה ובתהליכי רישוי עסקים ולהביא לשיפור רב באחידות ובשקיפות, ובתהליכי רישוי פשוטים יחסית כולל שימוש במערך מידע ממוחשב, כל אלה ייקלו על בעלי העסקים, הן בשלב הקמת עסק והן בשלבי הפעולות השוטפים, יבטאו את האינטרסים הציבוריים הגלומים במטרות חוק רישוי עסקים לטובת הציבור הרחב.

תהליך הוצאת רישיון לעסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 אינו פשוט, ככל שפעילות העסק מורכב יותר, כך כרוך הליך הרישוי בבדיקות של גורמי רישוי רבים יותר ובעמידה בדרישות קפדניות יותר, המחייבות השקעה כספית ניכרת. מכיוון שלפי חוק רישוי עסקים אסור לפתוח עסק החייב ברישיון עסק ללא רישיון, והעושה כן מסתכן בקנס כספי, בצו סגירה ובכך שהשקעותיו הכספיות בעסק ירדו לטמיון. מומלץ לבדוק אצלנו את התאמת העסק המבוקשת לדרישות החוק, ואת התנאים המוקדמים שיש לקיים לצורך קבלת הרישיון, עוד לפני קבלת ההחלטה על פתיחתו.

 

מטרות חוק רישוי עסקים: 

 1. הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים - בטיפול המשרד להגנת הסביבה.
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות - בטיפול משטרת ישראל.
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - בטיפול משרד התמ"ת.
 4. מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות - בטיפול משרד החקלאות.
 5. הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים - בטיפול משרד הבריאות.
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות - באחריות הרשות המוניציפאלית.

 

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלות התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

 • רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי ) התשנ"ה – 1995, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
 • רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
 • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים.
 • לא כל עסק מחויב ברישיון , פיטורים מרישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עו"ד, רואי חשבון ועוד. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

 

קבוצות עסקים טעוני רישוי: 

שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה, ביטחון הפנים,התמ"ת, החקלאות והבריאות – דירג בצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי ), התשנ"ה 1995, עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו " בית מרקחת " וחלקם מוגדר כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".

קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2: דלק ואנרגיה.

קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4: מזון.

קבצה 5: מים ופסולת.

קבוצה 6: מסחר ושונות.

קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 8: רכב ותעבורה.

קבוצה9: שירותי שמירה ואבטחה.

קבוצה 10: תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

 

 

הגורמים ברישוי עסקים: 

גורמי רישוי: נותני אישור וגורמי הרשות המקומית המגישים לרשות הרישוי את דרישותיהם והערותיהם לצורך מתן רישיון עסק.

נותני אישור: גופים שהוסמכו ע"י השרים לתת אישור בהתאם לסעיף 6 בחוק, או להתנות את הרישיון או האישור בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק.

 • המשטרה: מניעת סכנות לשלום הציבור, סדרי בטחון למניעת עבריינות פלילית ופח"ע.
 • משרד העבודה והרווחה: שלום העובדים ובטיחותם למניעת סיכונים בעבודה.
 • המשרד להגנת סביבה: איכות נאותה של הסביבה, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
 • שירותי הכבאות: בטיחות בתחום מניעת דליקות, דרכי מילוט, קיום דיני כבאות.
 • משרד הבריאות: הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • משרד החקלאות: מניעת סכנות של מחלות מבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 • הרשות המקומית: אחריות כוללת לתהליך הרישוי, לרבות קיום דיני התכנון והבנייה, והתאום בין כל גורמי הרישוי.

 

גורמים אחרים: ( עפ"י חיקוק אחר): התניה של רישיון העסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתיים אחרים שאינם חלק מנותני האישור המצוינים לעיל. לדוגמא: קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.

 

רשות הרישוי: 

בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי ", שבסמכותה להוציא רישיון לעסק. בראש רשות הרישוי עומד ראש הרשות המקומית אלא אם הוא הסמיך אחד מחברי המועצה או פקיד בכיר למלא את מקומו.

בסמכותו של ראש הרשות בהתאם לחוק רישוי עסקים לסגור עסק בצו מנהלי שתוקפו 30 יום לאחר מכן יקבע בית משפט את עניין סגירת העסק.

 

חוות דעת מקדמית:

ניתן להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית וחובה על רשות הרישוי וגורם מאשר לתת חוות דעת מקדמית באשר לדרישותיהם ובאשר להתאמת העסק לדרישות החוק, לבקשה יצורפו כל המסמכים הנדרשים.

יש לתת אישור על הגשת הבקשה לאחר תשלום האגרה.

חוות הדעת תינתן בתוך 30 יום, ורשאי נותן האישור להאריך את טיפולו בבקשה בתנאי שלא יעלה על    60 יום.

חוות הדעת שהתקבלה תצורף למסמכים שיוגשו לבקשה לרישיון. 

 

תנאים לקבלת רישיון עסק: 

רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, היתר זמני ואו אישור, בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.

שלושת סוגי התנאים הם: 

 1. תנאי מוקדם: תנאי שיש לקיימו לפני שינתן הרישיון או ההיתר זמני.
 2. תנאי ברישיון: כאשר הרישיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.
 3. תנאי נוסף: תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.

תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.

לדוגמא: רשאי נותן האישור להוסיף תנאי לרישיון, אשר ניתן לצמיתות, כדי למנוע הפרעה בלתי סבירה לשכנים של אותו עסק. 

קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה לא אחת עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק בשל ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.

בתיקון האחרון לחוק ניתנה האפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט השלום או בית משפט לעניינים מקומיים.

רשות הרישוי תקפיד כי נותן האישור יקבע רק בתחום התכלית של מטרת הרישוי עליה הוא מופקד, לדוגמא: נציג המשטרה אינו יכול להכליל תנאי של סכנה להפצת מחלות של בעלי חיים שהיא בתחום משרד החקלאות.

 

סוגי רישיונות עסק: 

 • רישיון תקופתי: רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת, שלוש שנים, חמש שנים, או 10 שנים והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך רישוי מחודש בתום תוקפו של הרישיון.
 • רישיון זמני: רישיון הניתן לעסק שהוא זמני מטבעו או עונתי. לדוגמא רישיון לקרקס או לסככת אבטיחים, וכן רישיון לתקופה קצובה שאינה פחות משנה.
 • היתר זמני: רישיון הניתן לעסק לתקופה שאינה עולה על שנה, כדי שנותני האישור יוכלו במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק ואת התנאים הדרושים להפעלתו.

הערה: 

הסמכות לתת רישיון ברשות מקומית, ראש הרשות או מי שראש הרשות הסמיך.

 

 

תהליך הרישוי: 

 1. תהליך הרישוי כולל בתוכו בחינה של נתונים שונים ויישום של תקנות מקצועיות שהותקנו ע"י שרי הממשלה במגמה שהעסק יפעל כראוי ולא יגרום לפגיעה באיכות החיים והסביבה.
 2. המבקש לפתוח עסק מגיש לרשות הרישוי בקשה לקבלת הרישיון הכוללת מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק.
 3. אם הבקשה מתייחסת למפעל מסוכן, על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל, בו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם כנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג 1963.
 4. לאחר בחינת הבקשה והמסמכים הנלווים, מעבירה היחידה לרישוי עסקים העתקים ממנה למחלקת מהנדס העיר, לרשות הכבאות ולגורמי האישור, לקבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם לפתיחת העסק.
 5. המבקש להקים עסק רשאי לפנות לרשות הרישוי ולגורמי הרישוי בבקשה לקבל חיית דעת מקדמית לגבי התנאים שיהיה עליו למלא כדי לקבל את הרישיון לעסק או את ההיתר הזמני.
 6. במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השירות לאזרח, קבע שר הפנים הגבלות של זמן לטיפול בבקשה לרישיון להיתר זמני או לחוות דעת מקדמית, ועל פיהן מחויבים כל מרכיבי הרישוי להשיב את כל הפניות אליהם בזמן קצוב.
 7. בתיקון לחוק מאוגוסט 1998 נקבע כי מגיש בקשה, אשר סירבו לבקשתו לפתיחת עסק, רשאי לערער על כך בפני בית משפט השלום את בית משפט לעניינים מקומיים.
 8. בסופו של התהליך מגישה יחידת הרישוי את תיק העסק הכולל את הבקשה, האישורים של " נותני האישור " והרישיון לחתימת ראש הרשות.

 

תהליך רישוי עסקים ברשות מקומית

 

הגשת בקשה ותשלום אגרה: 

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.

לבקשת רישיון כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים המנויים להלן, ב 5 עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך:

הבקשה תכלול: 

מסמכים נלווים שפורטו בחוק:

  תרשים סביבה: 

א) תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין.

ב) בתרשים סביבה יצוינו: 

1. הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969.

2. מספר החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק.

3. הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

  מפה מצבית: 

א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות העניין.

ב) במפה המצבית יצוינו:

1. שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו. לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו, גבולות העסק יסומנו בקו עבה.

2. מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי.

3. קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.

4. מיתקנים לסילוק אשפה.

5. מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.

6. חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים.

7. מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג 1983, לצורכי השימוש בעסק.

  תכנית עסק: 

א) תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן, תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

1. החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.

2. מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים.

3. מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.

4. פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה.

5. מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן.

6. מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה, רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור.

7. מתקנים לאצירת אשפה ופינויה.

8. ארובות.

9. מערכות וציוד כיבוי אש.

10. מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם.

11. המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל   חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בקנה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל 1970.

12. מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה(ג).

ג) שני חתכים כמפורט להלן: 

1. חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

2. חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

ד) בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

  אישור לתשלום אגרה.

היחידה לרישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בדרך כלל לפי כל פריט בנפרד כמופיע בצו רישוי עסקים.

האגרות הקיימות אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רישיון, אגרת רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון.

כמו כן קיימות אגרות נוספות כגון אגרת היתר לילה לפתיחת העסק לאחר השעה הקבועה בחוק העזר העירוני, אגרה להצבת שולחנות וכסאות על המדרכה בסמוך לעסק, אגרת שילוט ועוד.

 • הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.
 • בחינת הבקשה: הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים ע"י היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישור תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

 

העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור:

הבקשה מועברת ע"י היחידה לרישוי עסקים במקביל, לבדיקה הנדסית של מח' ההנדסה או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, למחלקות העירייה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים ( כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

 • הערה: כל גורם מאשר / נותן אישור, יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכם יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

 

בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני:

היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

 • תשובה חיובית: הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון.
 • תשובה שלילית של נותן האישור: הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
 • מתן תנאים מוקדמים: הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

 

הנפקת רישיון עסק / היתר זמני:

הנפקת רישיון עסק / היתר זמני יכולה להיעשות בשני צורות אפשריות כנהוג ברשות המקומית:

1. אפשרות 1:

א) זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.

ב) תשלום אגרה ( במקרה של חידוש רישיון עסק ).

ג) מתן הרישיון ביד.

2. אפשרות 2:

א) משלוח הרישיון לבעל העסק בדואר רשום תוך דרישה לקבל ממנו בחזרה הצהרה שלא נעשו שינויים בעסק.

ב) תשלום אגרה ( במקרה של חידוש רישיון עסק ).

  הערות: 

• רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני האישור והגורמים הנוספים.

• אין תוקף לרישיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרה.

 

 

שינוי בעלות בעסק:

עסק בעל רישיון מן המפורטים בצו, טעון רישיון חדש עם שינוי על הבעלות, בתקנת משנה זו "שינוי בעלות": כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968, בעל: בין יחיד ובין תאגיד.

בשינוי בעלות בעסק , יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בפרק הגשת בקשה ותשלום אגרה אם יצרף את אלה:

1. העתק מהרישיון הקודם.

2. הצהרה בחתימת ידו שלפיה, לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו, וגם בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

 

היתר זמני בעקבות שינוי בעלות:

א) הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר זמני לעסק הטעון רישיון על פי אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם, יראו אותו, כל עוד לא ניתנה החלטת רשות הרישוי לפי החלטת רשות הרישוי בבקשה, כבעל היתר זמני לתקופה שלא תעלה על 90 ימים מיום שינוי הבעלות.

ב) צרף בעל העסק החדש לבקשה החדש לבקשה לרישיון או להיתר זמני את המסמכים כמפורט בפרק הגשת בקשה ותשלום אגרה, יראו אותו כבעל היתר זמני, כל עוד לא נתנה החלטת רשות הרישוי לפי החלטת רשות הרישוי בבקשה לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שינוי הבעלות.

ג) הוראות תקנות משנה (א) ו (ב) לא יחולו, במקרה שתוקף הרישיון הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת משינוי הבעלות בלבד.

 

שינוי בעלות במקרה פטירה:

היה שינוי בעלות בעסק, עקב פטירה של בעל העסק, והעברתו לידי בן זוגו, הוריו צאצאיו של הנפטר, יראו את תוקף הרישיון הקודם, על אף האמור שעסק בעל רישיון מן המפורטים בצו, טעון רישיון חדש עם שינוי של הבעלות, כנמשך עד היום שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה, לפי המוקדם.

 

 

חידוש רישיון: 

הרישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת, שלוש שנים, חמש שנים, הוא מיועד לסוגי העסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרישיון.

עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור.

תשובת נותן האישור: 

א) נותן האישור יודיע לרשות הרישוי תוך 60 ימים מיום שקיבל את ההודעה על אחד מאלה: 

1. מתן אישור לחידוש של הרישיון ועל התנאים שיש לקבוע ברישיון.

2. סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב.

3. התנאים המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני.

ב) לא השיב נותן האישור תוך המועד הקבוע בתקנה משנה (א), יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני, רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) חלף.

הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני: 

א) לא יאוחר מ 14 ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי העניין: 

1. תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון.

2. תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב.

3. תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם.

4. תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון.

ב) לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בתקנה משנה (א), יראו את בעל העסק כמי שיש לו היתר זמני כל עוד לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א), ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה מתום תקופת תוקף הרישיון.

ג) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו.

רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו. אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני: 

א) החליטה רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישיון כאמור " הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני (א)(1)" תיתן לו רישיון עסק ע"פ חוק רישוי עסקים שבתוספת השנייה.

ב)  לרישיון העסק החדש יצרף בעל העסק את כל המסמכים שהיו מצורפים לרישיון העסק שתם תוקפו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיון העסק, אלא אם כן קבעה רשות הרישוי אחרת.

ג) לא יהיה תוקף לרישיון כל עוד לא ניתנה הצהרת בעל העסק לרשות הרישוי שלפי הרישיון העסק האמור וכל עוד לא שולמה בעדו אגרה.

ד) לא יהיה תוקף לרישיון אם ניתנה הצהרה כוזבת.

ה) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

 

 

סרגל זמנים:

במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השרות לאזרח, הטיל שר הפנים על רשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה לרישיון / היתר זמני, או לחוות דעת מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט בסרגלי הזמנים המפורטים להלן: 

סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון:

נושא טיפול ברשות המקומית טיפול גורמי ונותני האישור טיפול הרשות המקומית להנפקת רישיון סה"כ לתהליך

זמן מינימום 21 ימים 30 ימים 7 ימים כחודשיים

זמן מקסימום 45 ימים 90 ימים 7 ימים כשישה חודשים

 

סרגל זמנים לחידוש רישיון: 

הרשות המקומית נותני האישור הרשות המקומית

פעולה רשות הרישוי מודיעה לנותני האישור תשובת נותני האישור לרשות המקומית הודעה לבעל רישיון תקופתי / זמני על הנפקת רישיון ( מחייב את בעל הרישיון בהצהרה ותשלום אגרה). או לחילופין דחיית הבקשה.

זמן 90 יום לפני סיום תוקף הרישיון  60 יום לפני סיום תוקף הרישיון 14 יום לפני סיום תוקף הרישיון.

 

הערה: סרגל הזמנים לחידוש הרישיון מתבסס על כך שהליך החידוש תקין ועומד בכל דרישות החוק ותנאי גורמי ונותני האישור.

מעמד רישוי עסקים מבחנה משפטית: 

  חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968

  צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי ), תשנ"ה 1995.

  התיקונים שנעשו בין השנים 1996 עד 2006.

 

חוק יסוד, חופש העיסוק: 

1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

2. חוק יסוד מטרתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

3. כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.

4. אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנוצר לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

5. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב.

6. אין בכוחן של תקנות – שעת חירום לשנות חוק יסוד זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים.

7. אין לשנות חוק יסוד זה אלא בחוק יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.

 

 

חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968:

החוק המסדיר את רישוי העסקים, הינו חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968.

חרף ההנחה הרווחת לפיה, עם פתיחת כל עסק עלינו לפעול לשם השגת רישיון עסק, הרי שבמציאות לא כך הוא וכ- 200 עסקים בלבד מוגדרים כ"טעוני רישוי", הווה אומר, עסקים הזקוקים לרישיון לשם הפעלתם על פי חוק רישוי עסקים.

רישיון לניהול עסק הוא האישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעל עסק, לפתיחתו ולניהולו על פי החוק, הצווים והתקנות הנלוות אליו.

לחוק שש מטרות עיקריות, עליהן אמונים חמישה משרדי ממשלה שונים, אשר מעורבים באופן ישיר בטיפול בבקשות למתן רישיון עסק, כל אימת שהבקשה נוגעת לתחום סמכותם.

פתיחת עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

אדם שעסק ללא רישיון או היתר זמני, בעסק טעון רישוי, או שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון את היתר זמנה, אות שלא קיים הוראות אחת מהתקנות לשם יישום החוק עונשו מאסר עד 18 חודשים.

שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם כדי להבטיח בהם מטרות רישוי עסקים.

העסקים העוסקים ללא היתר או רישיון מוגשת נגדם כתב אישום ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968, ותובע המועצה מגיש את כתבי האישום לבית המשפט.

ראש הרשות כמובן ראשי להוציא צו סגירה מנהלי לעסק שלא עומד בדרישות ועובד ללא היתר או רישיון תוקף הצו הינו 30 יום, לאחר מכן יועבר העניין לטיפול בית המשפט לחלטה סופית של בית המשפט.

 

תכנית עבודה לרישוי עסקים

עיקרי התכנית: טיפול שוטף בכל תחומי רישוי העסקים ויישום החוק וההוראות הכרוכות בפתיחת וניהול העסקים וסגירתן:

 1. להקפיד ולפקח שכל העסקים בישוב ינוהלו ע"פ החוק והתקנות של גורמי האישור השונים ויהיו בעלי רישיון עסק תקף וחוקי.
 2. לקבל בקשות פתיחת עסק מהתושבים – לפתוח תיקים במחשב על פי תוכנת רישוי העסקים ולהעביר עותקים לגורמי הרישוי הרלוונטיים לאחר הגשת הבקשה ותשלום האגרה.
 3. לעקוב אחרי הבקשה משלב ההגשה על להוצאת הרישיון.
 4. פיקוח על העסקים בשטח לשם קיום התנאים התברואיים והסביבתיים הנאותים במקום העסק.
 5. לעשות כל מאמץ למניעת פתיחת עסקים ללא רישיון ולדאוג להגיש נגדם כתב אישום ואו הוצאת צווי סגירה מנהליים נגד העבריינים.
 6. לדאוג לפיקוח וטרינרי באמצעות הרופאה הוטרינרית הרשותית לעסקי מזון ובשר.
 7. לדווח לממונים במועצה על הפעילות.
 8. להשתתף בהשתלמויות וימי העיון המתקיימים על מנת לעמוד על כל החידושים בתחום רישוי העסקים.
 9. להעביר למח' גביה רשימת עסקים סגורים כל 6 חודשים ולעקוב אחרי העסקים הקיימים.
 10. לבקש ממחלקת הנדסה לעשות מדידה לעסקים החדשים ויעבירו למחלקת רישוי עסקים לעדכן במחשב שטח העסק וגם למח' גביה לחייב בעל העסק.

 

ביקורת ובקרה:

מחלקת רישוי עסקים הקיימת כמדור בתוך אגף שפ"ע חשופה לביקורת הן על ידי מנהל האגף והן על ידי הנהלת הרשות וראש הרשות שבודקים ומבקרים את המחלקה בישיבות עבודה חודשיות מבקר המועצה מתפקידו לערוך ביקורת פנים בכל מחלקות המועצה וביניהם רישוי עסקים.

ביקורת ובקרה הינם כלי חשוב וחיוני ללימוד טעויות ותיקונם ומניעת הישנותם ועל כן מח' רישוי עסקים בשיתוף עם הממונים עליה ברשות מקיימת ביקורת אישית על תפקוד המחלקה במטרה ושאיפה לשפר תמיד ולהעלאת רמת השירות לטובת הציבור בכלל ובעלי העסקים בפרט.

משרד הפנים נוטל את חלקו בביקורת ומפיץ מידע חיוני למחלקה ומבקש דוחות עדכניים על הנעשה במחלקה ומצב רישוי העסקים ברשות ולאחרונה המשרד מתנה מתן תקציבים לרשות בעמידה בקריטריונים אשר נקבעו בעניין העסקים במגמה לצמצם את תופעת העסקים ללא היתר ורישיון במדינה כולה.

 

 

קשר עם הציבור:

לרישוי עסקים קשר יום יומי עם הציבור בכלל לרבות בעלי העסקים אשר מגיעים למשרד המחלקה להגשת בקשות ולקבלת היתרים ורישיונות ובנושאים אחרים הקשורים לרישוי עסקים.

בנוסף המחלקה מבצעת ביקורות בכל העסקים כדי לעמוד על קיום התנאים של החוק ושל רישיון העסק וכדי לנקוטת בכל ההלכים הדרושים לקיום אותם תנאים בעסק קיום התנאים לרבות תנאי תברואה איכות סביבה ובטיחות חשובים ביותר למניעת מפגעים וסיכונים לשלום הציבור ולכן קיימת חשיבות רבה לפיקוח אנטינסיבי בכל העסקים וסביבתם להבטחת איכות חיים והרחקת סיכונים כל שהם העלולים לפגוע בציבור.

המחלקה בקשר עם הציבורי בכלל ובעלי העסקים בפרט דרך ערוצי המידע הקיימים לרבות תחנת טלוויזיה בכבלים מקומות אתרי אינטרנט מקומיים עיתונים וכו ...

הקשר עם הציבור ועם בעלי העסקים חשוב מאוד לקבלת רוטנג ובקורת למען שיפור וקידום עניין העסקים שהוא עניין ציבורי חשוב ביותר.

המחלקה מפיצה לציבור בעלי העסקים ולציבור המקומי בכלל מידע ואינפורמציה עדכנית בנושא חוק רישוי עסקים וכל נושא רלוונטי וחיוני להבטחת קיום התנאים ולרווחת הציבור.

 

 

סיכום: 

 1. רישיון העסק: בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק, הכוללים, בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיו"ב.
 2. עסק טעון רישוי: עפ"י החוק מחויב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית.
 3. עסקים טעוני רישוי: משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוגי ציבורי וכיו"ב). פרטים ניתן לקבל ברשות המקומית.
 4. הרישיון: הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.
 5. הצגת רישיון: החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.
 6. תנאים לרישיון: קבלת הרישיון מותנית בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר גורמי ונותני אישור ( משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים). עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.